Project Description

I Kauhajoki stad konstaterades att gatubelysningsnätet hade nått slutet av sin livscykel. Största delen av belysningsnätet byggdes på 1970 och 1980 talen och i 90 % av lamporna finns fortfarande kvicksilverlampor vilkas försäljning upphörde i EU-området 2015. På hösten 2015 inleddes förberedandet av projektet med en förundersökning genom vilken kommunens tjänstemän och beslutsfattare fick specificerad information om omfattningen och kostnaderna av saneringsprojektet.   

I det följande skedet utarbetade man en noggrann saneringsplan med kostnadsberäkningar. Planeringen innehöll också flera helt nya belysningsobjekt. Efter det här förhandlade staden om finansieringen med Kommunfinans Abp.  När finansieringsramen var klar gjorde man ett första utkast till materialet för konkurrensutsättningen av totalentreprenaden. Materialet var fritt tillgängligt på Kauhajoki stads hemsidor.  

I januari 2017 ordnade man ett marknadsdialogevenemang i Kauhajoki. I marknadsdialogen deltog ett stort antal entreprenörer och utrustningstillverkare. Avsikten med dialogen var att få kommentarer och utvecklingsförslag om materialet i anbudsbegäran. Totalentreprenadens slutliga anbudsbegäran publicerades i HILMA i mars och entreprenadavtalet undertecknades i juli.

Saneringsentreprenaden inleddes i september 2017 och enligt planerna ska den vara klar i slutet av år 2018.

I saneringsprojektet saneras cirka 3 000 gatulampor, monteras ett intelligent styrsystem för gatulampor och byggs helt ny belysning. Kostnaderna för projektet är cirka 2M€ och projektet finansieras med leasingfinansiering genom Kommunfinans Abp.  

FIXULUX Oy:s uppgift i projektet:

  • utföra förundersökning
  • konkurrensutsätta planeringsentreprenaden
  • genomföra saneringsplanering och energisparberäkningar
  • utarbeta konkurrensutsättningsmaterial för totalentreprenaden och anordna av marknadsdialog
  • kontrollera entreprenadanbudens överensstämmelse, jämförelse och utarbeta entreprenadavtal  
  • fungera som en av beställaren tillsatt övervakare när entreprenaden genomförs
  • kvalitetssäkringsmätningar
  • planera nya objekt.